Testy na prawo jazdy

Masaż serca u niemowlęcia prowadzi się:

testy na prawo jazdy

A) jedną ręką,

B) dwoma palcami,

C) dwoma rękoma.


W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością pojazd 2:

testy na prawo jazdy

A) nie może liczyć, że kierujący pojazdem 2 przestrzega przepisów ruchu drogowego,

B) powinien powstrzymać się od dalszej jazdy,

C) kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma pierwszeństwo przejazdu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem jadący na wprost:

testy na prawo jazdy

A) narusza przepisy ruchu drogowego,

B) zjeżdżając na środkowy pas ruchu, będzie jechał zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

C) powinien zjechać na prawy pas ruchu.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać na żądanie osób w nim uczestniczących:

testy na prawo jazdy

A) swoje dane personalne,

B) dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu,

C) dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC.


Bezpośrednio na ranę należy położyć:

testy na prawo jazdy

A) watę,

B) ligninę,

C) jałową gazę.


W tej sytuacji kierującemu pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) zabrania się skręcenia w prawo,

B) zezwala się na skręcenie w prawo po uprzednim zatrzymaniu się przed sygnalizatorem,

C) zezwala się na skręcenie w prawo, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie nie utrudni ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) ma obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie,

B) jadąc na wprost przez skrzyżowanie - wjedzie na jezdnię o ruchu w jednym kierunku,

C) ma obowiązek jazdy na wprost przez wszystkie skrzyżowania na tej drodze.


Te dwa na przemian migające sygnały czerwone:

testy na prawo jazdy

A) zezwalają na wjazd za sygnalizator, jeżeli do przejazdu nie zbliża się pociąg,

B) zabraniają wjazdu za sygnalizator,

C) oznaczają uszkodzoną sygnalizację świetlną.


Znak ten (linia podwójna ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy ruchu na drodze jednokierunkowej,

B) rozdziela pasy ruchu o przeciwnych kierunkach ruchu,

C) zezwala na przejeżdżanie przez tę linię przy wyprzedzaniu pojazdów.


W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami, badaniu na zawartość alkoholu w organizmie:

testy na prawo jazdy

A) poddawany jest kierujący pojazdem uczestniczącym w wypadku,

B) poddawani są zawsze wszyscy pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku,

C) poddawana może być osoba, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku.


Droga oznaczona tym znakiem, to:

testy na prawo jazdy

A) droga ekspresowa, na której za przejazd pobierana jest opłata,

B) autostrada, na której za przejazd pobierana jest opłata,

C) droga, na której pobierana jest opłata za postój w miejscu wyznaczonym.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) przejeżdża ostatni.


Ubytek oleju w silniku uzupełnia się:

testy na prawo jazdy

A) dowolnym olejem silnikowym,

B) nie przekraczając wielkości oznaczonej jako maksymalna,

C) tylko podczas okresowych przeglądów technicznych.


Sygnały te są przeznaczone dla:

testy na prawo jazdy

A) rowerzystów,

B) kierujących tramwajami,

C) kierujących autobusami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) przejeżdża ostatni,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

C) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest uprzedzony o dozwolonych kierunkach jazdy z poszczególnych pasów ruchu,

B) może zawrócić na skrzyżowaniu,

C) nie może jechać na wprost przez skrzyżowanie z prawego pasa ruchu.


W tej sytuacji kierujący pojazdem:

testy na prawo jazdy

A) jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z drogą podporządkowaną,

B) może spodziewać się pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie z prawej strony,

C) może skręcić na skrzyżowaniu w prawo.


Podczas postoju na poboczu w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący zespołem pojazdów może używać świateł:

testy na prawo jazdy

A) postojowych jedynie od środka jezdni, jeżeli długość zespołu nie przekracza 6 m,

B) awaryjnych,

C) pozycyjnych przednich i tylnych.


Znak ten (linia podwójna ciągła):

testy na prawo jazdy

A) rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu,

B) rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu,

C) zabrania przejeżdżania na sąsiedni pas ruchu.


Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1:

testy na prawo jazdy

A) ma pierwszeństwo przed pojazdem 2,

B) ma pierwszeństwo przed pojazdem 3,

C) przejeżdża ostatni.


Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy żółtej mogą wyznaczać:

testy na prawo jazdy

A) prawą krawędź jezdni,

B) lewą krawędź jezdni,

C) pasy ruchu.


W przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są poszkodowani, kierujący pojazdem powinien:

testy na prawo jazdy

A) udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej,

B) podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku,

C) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku.