Prawo jazdy kategorii B

Prawo jazdy kategorii B


Wraz z rozwojem i rozbudową infrastruktury drogowej oraz upowszechnieniem się pojazdów samochodowych, coraz więcej osób decyduje się na posiadanie prawa jazdy. Możliwość kierowania samochodem jest dla wielu osób nie tylko ogromną wygodą, ale również koniecznością związaną z miejscem pracy. W Polsce najczęściej wybieraną kategorią jest kategoria B. Dokument stał się tak powszechny, że praktycznie bez niego niemożliwe jest funkcjonowanie w społeczeństwie. Prawo jazdy kategorii B upoważnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczające 3,5 tony (z wyjątkiem autobusu), a więc zalicza się w tym wypadku każdy samochód osobowy, mikrobusy do 9 miejsc siedzących, ciągniki rolnicze oraz motocykle o pojemności silnika do 125 cm³.


Polska jako kraj członkowski Unii Europejskie, wydaje prawa jazdy o jednolitym wzorze jak w każdym innym kraju zrzeszonym w UE. Jest ono zgodne z wszelkimi dyrektywami członkowskimi i zawiera standardowe informacje o kierowcy, takie jak zdjęcie, wiek oraz adres zameldowania, wspólne dla wszystkich krajów.

Prawo jazdy kategorii B może uzyskać osoba, która ukończyła 18 rok życia, odbyła wymagane szkolenie oraz posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdem. Z kolei o wydanie dokumentu nie mogą ubiegać się osoby, która nie spełniają wymagań lekarskich, posiadają negatywne orzeczenie psychiatry lub zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu i nie mogą kierować pojazdami mechanicznymi.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dokumentu jest pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego, którego część teoretyczna na chwilę obecną obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej.Pytania są zróżnicowane i zawierają po kilka różnie punktowanych zagadnień z każdej podkategorii. Łącznie na egzaminie można uzyskać 74 punkty, przy czym minimum do zaliczenia wynosi 68 punktów. Prawo jazdy kategorii B to również egzamin praktyczny, który polega na zaliczeniu losowo wybranych manewrów na placu oraz jazdę z egzaminatorem w mieście.

Przeczytaj również:

Ile kosztuje prawo jazdy

___________________________________